Διευκρινήσεις αναφορικά με το εμβαδόν της επιτρεπόμενης κάλυψης για τις πέργκολες και τα στέγαστρα εξέδωσε το ΥΠΕΝ

Στις διευκρινήσεις σημειώνονται τα εξής:

Θέμα: Σχετικά με την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν.4067/12

Σχετ.: α) Το υπ’ αριθμ. 131/18-3-2019 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ της Αποκε-ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι συμφωνούμε με τις απόψεις σας, δηλαδή ότι το τελευταίο εδάφιο της εν θέματι διατάξεως, το οποίο ορίζει ότι «Το σύνολο των κατασκευών των περιπτώσεων α` και ια` δεν μπορεί να υπερβαίνει το εμβαδόν της επι-τρεπόμενης κάλυψης.», δεν αφορά μόνο στα πρατήρια υγρών καυσίμων αλλά σε όλες τις χρήσεις κτιρίων και επομένως με δεδομένο ότι στις εκτός σχεδίου περιοχές, δεν απαιτείται η εξασφάλιση της υποχρεωτικής φύ-τευσης της παρ. 2 α του άρθρου 17 του ΝΟΚ, έχουμε την άποψη ότι ο ανωτέρω περιορισμός τέθηκε για τον έλεγχο των κατασκευών αυτών (πέρ-γκολες και στέγαστρα) στις περιοχές αυτές.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΑΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δείτε παρακάτω τι αναφέρεται στην ανωτέρω διάταξη:
Ν.4067/2012 Άρθρο 17

Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις
Επί των ακάλυπτων χώρων του οι-κοπέδου και εφόσον καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση, σύμφωνα με την παράγραφο 2, επιτρέπονται οι παρακάτω κατασκευές

 • Πέργκολες με προσωρινά σκίαστρα
 • Στοιχεία εξυπηρέτησης (πάγκοι, τραπέζια), άθλησης και παιχνιδότο-πων.
 • Σκάλες ή κεκλιμένα επίπεδα (ρά-μπες) καθόδου προς τους υπόγειους χώρους ή μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών για την εξυ-πηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
 • Ασκεπείς κατασκευές για την υπο-δοχή στοιχείων νερού και πισίνες.
 • Συστοιχία επίτοιχων λεβήτων αερί-ου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
 • Δεξαμενή αερίου καυσίμου, όπως και αποθήκη συσσωρευτών φωτοβολ-ταϊκών συστημάτων εφόσον δεν μπο-ρεί να είναι υπόγειες.
 • Καπνοδόχοι
 • Εγκαταστάσεις παθητικών ή ενερ-γητικών ηλιακών συστημάτων, καθώς και αντιθορυβικών συστημάτων, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
 • Εγκαταστάσεις παθητικών ή ενερ-γητικών ηλιακών συστημάτων, και κλιματιστικών σε παραδοσιακούς οι-κισμούς ή διατηρητέα κτίρια, ύστερα από έγκριση του Αρχιτεκτονικού Συμ-βουλίου ή του αρμόδιου φορέα, ως προς την ένταξή τους στο χώρο.
 • Κινητά ή μόνιμα προστεγάσματα με μέγιστο πλάτος προεξοχής 1/2 Δ.
 • Στέγαστρα σε οποιαδήποτε θέση και εφόσον αυτά αναπτύσσονται εντός των υποχρεωτικών ακαλύπτων μπο-ρούν να κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 1/4 Δ ή δ.
 • Οι εγκαταστάσεις των πρατηρί-ων, οι δεξαμενές, οι αντλίες διάθε-σης υγρών και αερίων καυσίμων και τα στέγαστρά τους, στις θέσεις που εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρε-σία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά-ξεις. Το σύνολο των κατασκευών των περιπτώσεων α ́ και ια ́ δεν μπορεί να υπερβαίνει το εμβαδόν της επιτρεπό-μενης κάλυψης