Αναλυτικά τα βήματα της διαδικασίας ένταξης και υλοποίησης του έργου στο πλαίσιο του προγράμματος είναι: